Výbor společnosti

Výbor společnosti a revizní komise

Předseda

prof. MUDr. Martin Fried, CSc.
výkonný předseda evropské sekce IFSO
OB klinika, a.s.
Pod Krejcárkem 975, 130 00 Praha 3 – Žižkov
E mail: docfried@volny.cz

Místopředseda

MUDr. et RNDr. Tomáš Brychta, Ph.D.
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
diaordinaceolomouc@seznam.cz

MUDr. Petra Šrámková
OB klinika, a.s.
petra.sramkova@obklinika.cz

Vědecký sekretář

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
3. interní klinika 1.LF UK, Praha
mmato@lf1.cuni.cz

Pokladník

MUDr. Jitka Kytnarová, Ph.D.
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN
jitka.kytnarova@lf1.cuni.cz

Členové:

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
Institut klinické a experimentální medicíny
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4
mhalu@lf1.cuni.cz

doc. MUDr. Marie Kunešová, CSc.
Endokrinologický ústav, Praha,
mkunesova@endo.cz

prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
Centrum diabetologie, IKEM, Praha,
terezie.pelikanova@medicon.cz

PhDr. Šárka Slabá, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika
1.lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Apolinářská 18
128 51 Praha 2
sarka.slaba@lf1.cuni.cz

Tel.: 224 962 920
E-mail: petr.sucharda@lf1.cuni.cz

prim. MUDr. Petr Sucharda, CSc.
3. interní klinika 1. LF UK a VFN
U nemocnice 1
128 08 Praha 2

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
3. interní klinika 1. LF UK, Praha,
svacinas@lf1.cuni.cz

Revizní komise:

doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
místopředsedkyně EASO pro region Střední Evropy
I. Interní klinika LF UK a FN v Plzni
Ústav hygieny a preventivní medicíny LF UK v Plzni
Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň
dana.mullerova@lfp.cuni.cz

PhDr. Iva Málková
STOB (Stop obezitě), Praha,
malkova@stob.cz

MUDr. Radka Taxová-Braunerová, Ph.D.,
Endokrinologický ústav, Praha,
rbraunerova@endo.cz