Česká obezitologická společnost

Poslání

Posláním České obezitologické společnosti je sdružovat lékaře, psychology, zdravotní sestry a odborníky dalších profesí zabývající se prevencí a léčbou obezity a zastupovat jejich odborné zájmy.

Cílem společnosti je zajišťovat pregraduální i postgraduální vzdělávání v obezitologii, podporovat výzkum v oblasti obezitologie a vypracovávat doporučení diagnostiky a léčby obezity.

Společnost pomáhá ve zveřejňování vědecky podložených názorů na prevenci, léčbu a důsledky obezity nejenom v odborném tisku, ale i v ostatních mediích.

Společnost spolupracuje s dalšími organizacemi, které se podílejí na prevenci a léčbě obezity, a to jak s odbornými společnostmi, tak s nekomerčními i komerčními společnostmi, zabývajícími se obezitou, výživou a souvisejícími obory.

Česká obezitologická společnost má tyto sekce: sekci bariatricko-metabolické chirurgie, psychologickou sekci, sekci pediatrické obezitologie a nutriční sekci; připravuje se sekci praktických lékařů. Členem sekce se může stát pouze člen ČOS.

Spolupráce probíhá i na mezinárodní úrovni s obezitologickými společnostmi jednotlivých evropských zemí, na půdě European Association for the Study of Obesity (EASO), International Association for the Study of Obesity (IASO), International Obesity Task Force (IOTF) a International Federation for the Surgery of Obesity (IFSO).

Přihlášku řádného člena České lékařské společnosti J. E. Purkyně i přihlášky do sekcí si můžete stáhnout v sekci Členství v České obezitologické společnosti, kde najdete i další užitečné informace…

Členství v České obezitologické společnosti

Přihlášku za člena České obezitologické společnosti najdete zde. Po stažení a vyplnění zašlete na níže uvedenou adresu členská evidence ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2. Vyplňte, prosím, svůj e-mail, přecházíme na el. kontakt se členy.

Podmínky členství ve společnostech ČLS JEP

"Řádným členem ČLS JEP se může stát lékař, farmaceut, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru, který souhlasí s posláním a cíli ČLS JEP a zaváže se přispívat k jejich plnění. Výbor organizační složky ... též stanoví výši členských příspěvků organizační složky. Některé organizační složky mají diferencovanou výši členských příspěvků pro různé kategorie (skupiny) členů, např. v závislosti na věku. Členské příspěvky se hradí jedenkrát ročně. Výbor organizační složky může rovněž ukončit členství svých členů, neplní-li povinnosti, uváděné ve Stanovách ČLS JEP."

Výše členských příspěvku je od roku 2013 je pro řádné členy ČOS 300 Kč + příspěvek ČLS JEP ve výši 300 Kč ročně. Údaje pro uhrazení členských příspěvků zasílá v únoru každého roku členská evidence ČLS JEP (cle@cls.cz, tel 224 266 216). Členové ČOS se bez dalších příspěvků mohou stát členy sekcí. Informace o přihláškách do sekcí naleznete na příslušné stránce tohoto webu.