email@obesitas.cz

Členství

Členství v České obezitologické společnosti

Obezita je onemocnění, které výrazně zasahuje do dalších lékařských specializací, ať již jako rizikový faktor nemoci, nebo jako příčina vážnějšího průběhu a komplikací při rekonvalescenci. Přesto jsou dopady obezity v České republice v mnohém podceňovány. Prvním krokem ke změně je společný postup specialistů věnujících se oboru obezitologie a zajímajících se o tuto problematiku. V České obezitologické společnosti jsou vítáni odborníci všech souvisejících specializací.

 • Zastupujeme oborové zájmy svých členů a jejich pacientů.
 • Zajišťujeme pregraduální a postgraduální vzdělávání v obezitologii.
 • Podporujeme výzkum v oblasti obezitologie.
 • Pomáháme zveřejňovat vědecky podložené názory na prevenci, léčbu a důsledky obezity v odborném tisku i dalších médiích.
 • Díky našim sekcím umožňujeme svým členům rozvíjet se dále v jejich specializaci, ať již se jedná o pediatrii, psychologii, výživu nebo bariatricko-metabolickou chirurgii.
 • Spolupracujeme s mezinárodními odbornými společnostmi zabývajícími se problematikou obezity (EASO, IASO, IOTF, IFSO).
 • Spolupracujeme s českými i mezinárodními organizacemi podílejícími se na prevenci a léčbě obezity, a to jak v komerční, tak nekomerční sféře.
Stát se členem

Podmínky členství

 • Česká obezitologická společnost sdružuje nejen lékaře, ale také psychology, zdravotní sestry a další odborníky věnující se prevenci a léčbě obezity.
 • Česká obezitologická společnost je členem České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) a členství v ČLS JEP je podmínkou členství v České obezitologické společnosti (ČOS).
 • Podmínky členství v ČOS jsou dány Stanovami ČLS JEP. „Řádným členem ČLS JEP se může stát lékař, farmaceut, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru, který souhlasí s posláním a cíli ČLS JEP a zaváže se přispívat k jejich plnění.“
 • Podmínkou členství je úhrada ročních členských příspěvků. Členské příspěvky se hradí jedenkrát ročně na základě výzvy k úhradě, kterou zasílá Centrální evidence členů ČLS JEP e-mailem počátkem daného kalendářního roku.
 • Členství v sekcích ČOS je bez dalších členských příspěvků. 

Informace o kartovém systému pro členy ČLS JEP

Členové ČLS JEP mohou zažádat o identifikační kartu, která mimo jiné zjednoduší evidenci členů při placení členských příspěvků a při účasti na vzdělávacích aktivitách. Držitelé karty mohou též čerpat výhody slevového systému ve vybraných obchodech.
Bližší informace najdete v dokumentu Informace o kartovém systému pro všechny členy organizačních složek ČLS JEP

Doporučení České obezitologické společnosti

Vypracovávat doporučení v oblasti diagnostiky a léčby obezity je jedním z cílů České obezitologické společnosti.

Společné stanovisko odborných společností k farmakologické léčbě obezity

Standardy léčebných postupů a Kvalita ve zdravotní péči

Standardy Sekce Bariatrické a metabolické chirurgie ČCHS a ČOS pro personální, odborné a materiálně-technické zajištění bariatrických výkonů

Doporučení k psychologickému vyšetření před bariatrickou operací

Nadcházející akce

Plánované české i mezinárodní obezitologické akce pořádané nejen Českou obezitologickou společností a jejími sekcemi najdete v kalendáři.

03 září

IFSO Melbourne 2024

XXVII IFSO World Congress, 3 - 6 September 2024

Zobrazit

21 listopadu

Obezitologie a bariatrie 2024

Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se Společnou sekcí bariatrické a metabolické chirurgie ČOS a ČCHS ČLS JEP a s Traumatologicko-ortopedickou sekcí České asociace sester pořádají celostátní konferenci.

Zobrazit